Investice

Co je otevřený podílový fond (OPF)?
Podílové fondy jsou zřizovány investičními společnostmi za účelem kolektivního investování. Ve fondu se shromažďují finanční prostředky od jednotlivých investorů. Z drobných částek se tak složí velká suma peněz, za kterou investiční společnost nakupuje různé cenné papíry (podle převažujícího typu pak mluvíme např. o fondech akciových či dluhopisových).
Každý investor dostane za vložené peněžní prostředky podílové listy (PL) v počtu, který odpovídá aktuálnímu dennímu kurzu a výši investice. Podílové listy můžete kdykoliv a v jakémkoli množství od investiční společnosti nakoupit. Zároveň je můžete kdykoliv odprodat zpátky a své peníze včetně možného zhodnocení dostanete zpět zpravidla do 7 pracovních dnů (zákonná lhůta je 15 pracovních dní). Ve výjimečných případech může investiční společnost ze zákona pozastavit odkup podílových listů, maximálně však na dobu 3 měsíců.

Výhody investování do otevřených podílových fondů


Možné vyšší výnosy. Peníze uložené do otevřených podílových fondů (dále jen OPF) dlouhodobě vynášejí více než bankovní vklady a nezáleží na tom, zda investujete 5 tisíc nebo 5 milionů Kč; na rozdíl od termínovaných vkladů v bankách, kde bývají úrokové sazby odstupňovány právě podle výše vkladu.

Daňová výhodnost. Prodáte-li podílové listy až po šesti měsících od jejich koupě (nebo kdykoli později), z výnosu neplatíte žádnou daň. Daňové zvýhodnění se vztahuje pouze na fyzické osoby.

Vysoká likvidita. Své peníze uložené v OPF můžete kdykoli vybrat bez výpovědní lhůty a bez poplatků. Vaše podíly Vám vyplatíme za aktuální hodnotu (podle denního kurzu) v nejkratším možném termínu.

Rozložení rizika. OPF za svěřené peníze nakupují různé cenné papíry od různých společností a vytvářejí tak portfolio, v němž bývá pokles hodnoty jednoho cenného papíru vyvážen růstem hodnoty jiného. Hodnota Vaší investice proto nekolísá tak, jako kdybyste kupovali akcie nebo dluhopisy přímo.

Profesionální správa. Manažeři fondů jsou odborníky v oblasti finančních trhů. Na rozdíl od individuálních investorů disponují detailními analýzami stavu a vývoje ekonomik, na jejichž základě mohou maximalizovat výnosy a minimalizovat rizika.

Velký výběr. Můžete si vybrat fond, který Vám nejvíce vyhovuje podle toho, na jak dlouho chcete peníze uložit, jak vysokého výnosu byste chtěli dosáhnout a jak velké investiční riziko jste ochotni nést.

Investiční programy. Máte možnost rozložit investovanou částku do několika fondů prostřednictvím speciálních investičních programů.

Dostatek informací. Členové Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR) podávají pravidelné a podrobné informace o tom, jak hospodaří se svěřenými penězi. Každý investor tak může sledovat jejich činnost.

Nové investiční možnosti. OPF Vám umožňují využívat i takových investic, které by Vám jinak zůstaly nedostupné; např. státní pokladniční poukázky nebo zahraniční obligace. Třeba Vás to překvapí, ale prostřednictvím OPF se můžete stát spoluvlastníkem největších firem na světě (např. General Electric, Volkswagen, Coca-Cola, Microsoft, Deusche Bank, McDonald's atd.)

Nižší transakční náklady. OPF nakupují cenné papíry v mnohem větším množství najednou, a proto platí nižší poplatky než jednotlivý investor.

Přísná regulace. Každý OPF musí mít pro svou činnost povolení od České národní banky. ČNB zároveň kontroluje, jak investiční společnost (spravující OPF) s penězi investorů nakládá. Schvaluje také členy představenstva a dozorčí rady investiční společnosti, a proto je zaručeno, že v těchto orgánech dnes nepůsobí osoby spjaté s nezákonnými praktikami minulých let.

Majetek ve fondu je Váš a není propojen s majetkem investiční společnosti. Nemůžete přijít o svůj vklad, ani kdyby investiční společnost zbankrotovala. Nakoupené podílové listy OPF jsou Vaším vlastnictvím a krach investiční společnosti ho neovlivní.

Několik dobrých rad

  • Začněte brzy, třeba s malou finanční částkou  - čím dříve začnete, tím lépe. Můžete totiž volit rizikovější produkty a také zhodnocení výnosů z minulých let může přinést zajímavý výsledek.
  • Dlouhodobá akumulace výnosů
  • Alokace aktiv je důležitá - někteří experti považují za hlavní nikoli výběr určitého fondu, ale celkové rozložení investice mezi hlavní typy cenných papírů, tedy akcie, obligace a instrumenty peněžního trhu.
  • Myslete na to i při výběru fondů, do kterých budete investovat - podle svých cílů a přístupu k riziku můžete zvolit svůj vlastní investiční styl.
  • Nesázejte na jednu kartu, diverzifikujte  - diverzifikujte. Ačkoliv fondy sami jsou již diverzifikovaným portfoliem, může být moudré investovat do několika fondů a ještě více tak riziko rozložit.
  • Sledujte své investice - o svých investicích by jste měli mít stále přehled. Pravidelně kontrolujte, zda rozložení investic ještě stále nejlépe odpovídá vašim cílům.
  • Nebojte se zbytečně rizika - poučka, že vyšší riziko přináší vyšší výnos, opravdu platí.
  • Nespekulujte, investujte.


zdroj: Investice do budoucnosti, Vzdělávací Unie investičních společností, v r. 2000