Pojištění průmyslu

Podnikání přináší celou řadu rizik a zda bude firma či podnikatel úspěšný záleží na mnoha aspektech. Kromě rizika podnikatelského jsou tu i rizika, kterým sice nelze zabránit, ale vhodným pojištěním jsou eliminovány případné vzniklé škody a vy se tak můžete naplno věnovat rozvoji svého podnikání. Pojištění podnikatelů a průmyslových rizik tvoří v nákladových položkách v poslední době stále větší položku, protože je pro většinu podnikatelů nutností.

Do základní kategorie pojištění podnikatelských a průmyslových rizik můžeme zahrnout:

Pojištění majetku - předmětem tohoto pojištění jsou nejen věci movité, nemovitosti,  technické, obchodní a provozní vybavení, zásoby, ale také nosiče dat a data v nich obsažená, prostředky pro reprodukci (modely, formy apod.), cenné papíry a listiny, peníze a další cenné věci, včetně věcí zaměstnanců.
V rámci pojištění majetku je uplatňováno množství pojistných produktů, jež můžeme rozdělit do několika základních kategorií:
 
Živelní pojištění – tvoří základ pojistné ochrany každého podnikatelského subjektu, jelikož kryje škody na majetku způsobené živelním rizikem, tj. požár, povodeň, vichřice, blesk, výbuch, aj.;
Technická pojištění – sem můžeme zařadit strojní pojištění, pojištění stavebních a montážních rizik;
Šomážní pojištění neboli pojištění přerušení provozu – kryje tzv. následné škody, tj. finanční újmy, které vznikly v důsledku přerušení provozu. Zahrnuje jednak pojištění ušlého zisku a jednak pojištění fixních nákladů, které musí podnik vynaložit, i když byl provoz přerušen;
Pojištění proti odcizení – kryje majetek nejen v případě jeho odcizení, ale i poškození nebo zničení  vzniklé jednáním pachatele, které směřovalo ke krádeži;
Dopravní pojištění (pojištění přepravy) – kryje riziko poškození, zničení, odcizení či ztráty věci během přepravy.

Pojištění odpovědnosti za škodu - můžeme rozdělit podle formy pojištění na:
 
Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - každá organizace zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance je ze zákona povina toto pojištění uzavřít. Toto pojištění provozují pojišťovny určené orgánem státního dozoru, v současnosti jej lze sjednat u České pojišťovny nebo pojišťovny Kooperativa.
Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu - vztahuje se na škody vyplývající z výkonu určité činnosti a jeho sjednání je podmínkou pro výkon určitého povolání, jelikož osoby vykonávající určité profese jsou ze zákona odpovědné za profesionální chyby (lékaři, advokáti, daňoví poradci, myslivci apod.).
 
 
Pojištění právní ochrany;
Pojištění finančních ztrát;
Pojištění pohledávek;
Soukromé životní pojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem - v současné době mohou zaměstnavatelépřispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění nebo na životní pojištění.
Zpracováno z materiálů na www.finance.cz
 
Nabízíme průmyslové pojištění těchto partnerů:

KOOPERATIVA
ALLIANZ
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
GENERALI
ČSOB POJIŠŤOVNA